شماره تماس: 32124811   - 056   

darmian.khj@farhang.gov.ir

جهت مشاهده شناسنامه مجوز ونمودار گردش کار امور هنری بر رویhttp://khj.farhang.gov.ir/fa/honariکلیک نمائید.