اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان درمیان

آدرس:شهر اسدیه ،خیابان فرهنگ ،بن بست جنب بنیاد مسکن،اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان درمیان

کدپستی: 41956_97441

تلفن تماس:32125811-32125810

اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان درمیان